Privacyverklaring


Foto Hans de Groot, gevestigd aan Dusseldorperweg 32 1906 AK Limmen en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 37070900 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fotohansdegroot.nl

Dusseldorperweg 32

1906 AK Limmen

Telefoon 06 202 86 925

Hans de Groot is de Functionaris Gegevensbescherming van Foto Hans de Groot, en hij is bereikbaar via hans@fotohansdegroot.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Foto Hans de Groot verwerkt de persoonsgegevens die wij ontvangen doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf, bijvoorbeeld via het contactformulier, aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens en woonplaats

Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

E-mailadres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt heeft, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, middels correspondentie met ons dan wel telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Foto Hans de Groot verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw betaling

Om met u te communiceren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Om goederen en diensten bij u af te leveren

Foto Hans de Groot verwerkt ook persoonsgegevens op basis van een wettelijke verplichting/grondslag , zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Foto Hans de Groot neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor betrokkenen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Foto Hans de Groot tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Foto Hans de Groot bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Foto Hans de Groot verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan door haar ingeschakelde derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u (bijvoorbeeld, wij vertrekken uw adresgegevens aan de door ons gecontracteerde verzendpartner om uw pakket bij u af te kunnen leveren) of om te voldoen aan een op ons rustende wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld een administratie & belasting-advieskantoor.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Foto Hans de Groot gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Foto Hans de Groot en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hans@fotohansdegroot.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek . Foto Hans de Groot wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Foto Hans de Groot neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via hans@fotohansdegroot.nl

Limmen, mei 2018

Versie 1.0